spki handlowej

CPI Hotels, a.s.
znumerem Regon: 47116 757
, zsiedzib wPraha, Bevova 2081/14, kod pocztowy 10000, Czechy,
wpisanej do rejestru handlowego prowadzonego przy Sdzie Miejskim wPradze pod numerem akt B 1914,
przedmiot dziaalnoci gospodarczej: sprzeda bonw podarunkowych iinnego rodzaju kuponw, prowadzony za porednictwem witryny internetowejhttps://www.cpihotels.com/


1. Postanowienia oglne

1.1 Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) spki CPI Hotels, a.s. (zwanej dalej CPI Hotels, a.s.), REGON 47116 757, zsiedzib Praha, Bevova 2081/14, kod pocztowy 10000, Republika Czeska, wpisanej do rejestru handlowego prowadzonego przy Sdzie Miejskim wPradze pod numerem akt B 1914, reguluje wzajemne prawa iobowizki wynikajce zumw zawieranych midzy CPI Hotels, a.s. ainnymi osobami (zwanymi dalej Nabywcami) za porednictwem witryny internetowej spki CPI Hotels, a.s., dostpnej pod adresem https://www.cpihotels.com/, lub ztakimi umowami (zwanymi dalej Umowami) zwizane.

1.2 Regulamin stanowi nieodczn cz Umowy.

1.3. Postanowienia odbiegajce od treci Regulaminu mog zosta uzgodnione indywidualnie woddzielnej umowie. Postanowienia zawarte wtakiej oddzielnej umowie maj wwczas pierwszestwo przed postanowieniami niniejszego Regulaminu.
1.4 CPI Hotels, a.s. moe zmienia lub uzupenia niniejszy Regulamin wedug wasnego uznania. Regulamin wchodzi wycie izaczyna obowizywa wraz zdat podan wartykule 9.6. Postanowienie to nie uchyla praw ani obowizkw powstaych wokresie obowizywania poprzedniej wersji regulaminu.

1.4 CPI Hotels, a.s. moe zmienia lub uzupenia niniejszy Regulamin wedug wasnego uznania. Regulamin wchodzi wycie izaczyna obowizywa wraz zdat podan wartykule 9.6. Postanowienie to nie uchyla praw ani obowizkw powstaych wokresie obowizywania poprzedniej wersji regulaminu.

1.5 Umowa zostaje zawarta zgodnie zprawem czeskim, wszczeglnoci zgodnie z Ustaw Dz.U. 2012 nr 89, Kodeks cywilny, zpniejszymi zmianami. Wprzypadku Nabywcw bdcych osobami fizycznymi niepodejmujcymi dziaa ztytuu prowadzonej dziaalnoci gospodarczej ani wykonywanego zawodu, wsprawach nieuregulowanych wRegulaminie zastosowanie ma rwnie Ustawa oochronie praw konsumenta, Dz.U. 1992 nr 634, zpniejszymi zmianami.

2. Umowa

2.1 Przedmiotem niniejszej Umowy jest sprzeda przez spk CPI Hotels, a.s. bonw podarunkowych za porednictwem witryny internetowej dostpnej pod adresem https://www.cpihotels.com/ (zwanej dalej witryn internetow). Pojcie bon podarunkowy oznacza wszystkie bony podarunkowe oferowane nawitrynie internetowej. Witryna internetowa zawiera wszystkie bony podarunkowe do nabycia wdanej chwili oraz ceny poszczeglnych oferowanych bonw podarunkowych. Ceny oferowanych bonw podarunkowych podawane s wcznie zpodatkiem od towarw iusug wwysokoci ustalonej wUstawie Dz.U. 2004, nr 235 opodatku od towarw iusug, zpniejszymi zmianami. Postanowienia niniejszego artykuu nie uchylaj artykuu 1.3 Regulaminu dotyczcego umw indywidualnych.

2.2 Podane wwitrynie internetowej ceny bonw podarunkowych nie zawieraj opaty naliczanej przez CPI Hotels, a.s. wprzypadku wydruku bonu ijego przesania Nabywcy listem poleconym. Opata ta zostanie uzgodniona indywidualnie pomidzy Nabywc aCPI Hotels, a.s., wdrodze korespondencji e⁠-⁠mailowej pod adresem marketing@cpihotels.com.

2.3. Nabywca zamwi bon podarunkowy przez wypenienie formularza zamwienia wwitrynie internetowej (zwanego dalej zamwieniem), zawierajcego nastpujce dane osobowe Nabywcy:

  • imi inazwisko Nabywcy;
  • adres e⁠-⁠mail Nabywcy

.

2.4 Przed zoeniem zamwienia iprzekierowaniem do bramki patnoci Nabywca powinien sprawdzi poprawno podanych danych osobowych, ktre wysane zostan do CPI Hotels, a.s. Nabywca zoy zamwienie przez kliknicie pola Dokonaj zapaty. Podane przez Nabywc wzamwieniu dane traktowane bd przez CPI Hotels, a.s. jako poprawne. Po otrzymaniu zamwienia izapaceniu nalenej kwoty CPI Hotels, a.s. niezwocznie wyle do Nabywcy, na podany wzamwieniu adres e⁠-⁠mail, potwierdzenie przyjcia zamwienia idokonania zapaty.

2.5 Nabywca przed zoeniem zamwienia potwierdzi zapoznanie si zwarunkami przetwarzania danych osobowych przez CPI Hotels, a.s. (zwanymi dalej Warunki przetwarzania danych osobowych) iakceptuje je, zaznaczajc puste kwadratowe pole. Przed zoeniem zamwienia Nabywca zostaje wadekwatny sposb powiadomiony oobowizywaniu Warunkw przetwarzania danych osobowych ima moliwo zapoznania si zich treci. Nabywca nie moe sfinalizowa Zamwienia, oile nie wyrazi zgody ztreci Warunkw przetwarzania danych osobowych. Warunki przetwarzania danych osobowych stanowi nieodczn cz niniejszej Umowy.

2.6 Przed zoeniem zamwienia Nabywca potwierdza zapoznanie si zRegulaminem iwyraa swoj zgod zjego treci, zaznaczajc puste kwadratowe pole. Przed zoeniem zamwienia Nabywca zostaje wadekwatny sposb powiadomiony oobowizywaniu Regulaminu ima moliwo zapoznania si zjego treci. Nabywca nie moe sfinalizowa Zamwienia wprzypadku, gdy nie zaakceptuje treci Regulaminu. Regulamin stanowi nieodczn cz Umowy.

2.7 Umowa zostaje zawarta wmomencieprzyjcia zamwienia przez spk CPI Hotels, a.s., ktra przele potwierdzenie przyjcia zamwienia wraz zbonem podarunkowym pod adres e⁠-⁠mail podany przez Nabywc zgodnie zartykuem 2.3. Za przyjcie zamwienia uznaje si rwnie przesanie bonu podarunkowego zgodnie zniniejszym artykuem.

2.8 Nabywca przyjmuje do wiadomoci, e CPI Hotels, a.s. nie ma obowizku zawierania umw, wszczeglnoci zosobami, ktre wprzeszoci dopuciy si znaczcych narusze umw zawartych zCPI Hotels, a.s. lub zaakceptowanego Regulaminu.

2.9 Nabywca wyraa zgod na zawarcie Umowy za porednictwem rodkw porozumiewania si na odlego. Powstae po stronie Nabywcy koszty korzystania zrodkw porozumiewania si na odlego wcelu zawarcia Umowy nie rni si od stawek podstawowych dostawcy usug porozumiewania si na odlego iponosi je wcaoci Nabywca.

2.10 Umowa zostaje zawarta wjzyku czeskim ibdzie przechowywana przez CPI Hotels, a.s. wcelu jej skutecznej realizacji. Wrazie wykonania tumaczenia treci Umowy na potrzeby Nabywcy wersj obowizujc co do interpretacji postanowie Umowy, wprzypadku ewentualnych sporw co do jej treci, pozostaje wersja czeska. Strony trzecie mog uzyska dostp do Umowy wycznie pod warunkiem spenienia wymogw podanych wdokumencie pt. Warunki przetwarzania danych osobowych.

3. Cena bonu podarunkowego iwarunki patnoci

3.1 Cena bonu podarunkowego przesanego pod podany zgodnie zartykuem 2.3 Regulaminu adres e⁠-⁠mail moe zosta uiszczona przez Nabywc na rzecz CPI Hotels, a.s. wnastpujcy sposb:

⁠-⁠ bezgotwkowa patno on⁠-⁠line kart patnicz, dokonana za porednictwem bramki patnoci podmiotu esk spoitelna, a.s. Patnoci mona dokona wycznie za pomoc kart MasterCard, Maestro, VISA, VISA Electron lub Diners Club International.

3.2 Wprzypadku zawarcia umowy indywidualnej zgodnie zartykuem 2.2 Regulaminu Nabywca dokona zapaty ceny na rzecz CPI Hotels, a.s., kierujc si otrzymanymi od CPI Hotels, a.s. indywidualnymi wskazwkami, tj. zazwyczaj wformie bezgotwkowego przelewu na rachunek CPI Hotels, a.s. Dane do przelewu podane zostan wramach powyszych indywidualnych instrukcji.

3.3 Wraz zcen bonu podarunkowego Nabywca zobowizany jest rwnie do zapaty na rzecz CPI Hotels, a.s. kosztw zwizanych zdostarczeniem bonu podarunkowego, ktrych wysoko zostanie okrelona na podstawie postanowie umowy indywidualnej, zawartej zgodnie zartykuem 2.2 Regulaminu. Oile wyranie nie zaznaczono inaczej, cena bonu podarunkowego wdalszej czci dokumentu zawiera rwnie koszty zwizane zjego dostarczeniem.

3.4 Wprzypadku patnoci opisanej wartykule 3.1 Regulaminu cen bonu podarunkowego naley uici wmomencie przekierowania Nabywcy do bramki patnoci.

3.5 Wprzypadku patnoci opisanej wartykule 3.2 Regulaminu cen bonu podarunkowego naley uici zgodnie zotrzymanymi od CPI Hotels, a.s. wskazwkami indywidualnymi. CPI Hotels, a.s. ma wwczas prawo da zapaty za bon podarunkowy przed jego rzeczywistym wysaniem do Nabywcy.

3.6. Reklamacje dotyczce patnoci dokonanych wsposb opisany wartykule 3.1 Regulaminu naley skada do CPI Hotels, a.s. nie pniej ni 20dni od dnia dokonania patnoci, przesyajc je wformie elektronicznej pod adres marketing@cpihotels.com. CPI Hotels, a.s. przekae opini operatora bramki patnoci wterminie do 60dni od otrzymania reklamacji. Jeeli reklamacja okae si zasadna, CPI Hotels, a.s. zobowizuje si zapewni podjcie stosownych rodkw naprawczych przez operatora bramki patnoci.

3.7 Postpowanie opisane wartykule 3.6 Regulaminu zostanie zastosowane wnastpujcych przypadkach: (i) niezrealizowanie operacji zapaty, (ii) zrealizowanie operacji zapaty bez polecenia Nabywcy lub (iii) niezaksigowanie na rachunku CPI Hotels, a.s. kwoty uiszczonej przez Nabywc za porednictwem opisanego wartykule 3.1 Regulaminu systemu patnoci.

3.8 Wprzypadku zoenia reklamacji patnoci dokonanych wsposb podany wartykule 3.1 Regulaminu Nabywca zobowizuje si do penej wsppracy wtrakcie ich rozpatrywania orazma obowizek udzielenia takiej wsppracy, wszczeglnoci poprzez dostarczenie potwierdzenia dokonania operacji zapaty oraz innych dokumentw niezbdnych do rozpatrzenia reklamacji.


4. Miejsce iczas dostarczenia

4.1 Bon podarunkowy zapacony wsposb opisany wartykule 3.1 Regulaminu jest zazwyczaj wysyany bez zbdnej zwoki na adres e⁠-⁠mail podany przez Nabywc zgodnie zartykuem 2.3 Regulaminu.

4.2 Bon podarunkowy zapacony wsposb opisany wartykule 3.2 Regulaminu wysyany jest zgodnie zindywidualnymi uzgodnieniami pomidzy Nabywc aCPI Hotels, a.s., zazwyczaj jednak dopiero po uiszczeniu ceny bonu podarunkowego.

4.3 Obowizek dostarczenia bonu podarunkowego przez CPI Hotels, a.s. zostaje speniony wraz zjego wysaniem pod adres e⁠-⁠mail podany przez Nabywc zgodnie zartykuem 2.3. Regulaminu. Wrazie uzgodnie indywidualnych zgodnie zartykuem 2.2 Regulaminu obowizek CPI Hotels, a.s. zostaje speniony przez dostarczenie zgodnie zindywidualnymi uzgodnieniami, na uzgodnione miejsce, wuzgodnionym czasie.

4.4 Wprzypadku dostarczania przez CPI Hotels, a.s. bonu podarunkowego na warunkach uzgodnionych indywidualnie, jak opisano wartykule 2.2 Regulaminu, CPI Hotels, a.s. ma obowizek dostarczenia bonu podarunkowego wuzgodnione miejsce, aNabywca zobowizany jest do jego odbioru lub do zapewnienia odbioru przez osob trzeci, ktra wczasie dostarczenia bonu przebywa bdzie wuzgodnionym miejscu (zwanej dalej osob uprawnion). Wprzypadku niedokonania odbioru dostarczonego bonu podarunkowego przez Nabywc lub osob uprawnion zprzyczyn po stronie Nabywcy iwynikajcej std koniecznoci ponowienia prby dostarczenia bonu lub jego dostarczenia winny ni pierwotnie uzgodniony sposb, Nabywca zobowizany jest do pokrycia wszelkich kosztw zwizanych zpowtrnym dostarczeniem bonu podarunkowego lub jego dostarczeniem winny sposb.

4.5 Wprzypadku braku odbioru bonu podarunkowego przez Nabywc lub osob uprawnion podczas trzeciej prby dorczenia, CPI Hotels, a.s. przysuguje prawo do odstpienia od Umowy. Wrazie odstpienia od Umowy zgodnie zniniejszym artykuem Nabywca zobowizany jest do pokrycia wszelkich kosztw powstaych wzwizku zprbami dostarczenia bonu podarunkowego. CPI Hotels, a.s. uprawniona jest do potrcenia powstaych wten sposb kosztw zkadego przyjtego od Nabywcy wiadczenia.

4.6 Podczas odbioru bonu podarunkowego od dostawcy Nabywca lub osoba uprawniona zobowizani s do sprawdzenia opakowania bonu podarunkowego pod ktem uszkodze, awprzypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad do powiadomienia onich dostawcy. Jeeli opakowanie bonu podarunkowego uszkodzone jest wsposb wiadczcy onieuprawnionym otwarciu przesyki, Nabywca nie ma obowizku przyjcia przesyki od dostawcy.


5. Odstpienie od Umowy

5.1.Dokonujcy zakupu konsument przyjmuje do wiadomoci, e zgodnie z1837Ustawy Dz.U. 2012 nr 89 Kodeks cywilny, zpniejszymi zmianami, odstpienie od umowy wiadczenia usug nie jest moliwe midzy innymi wwczas, gdy usugi te, za wyran zgod dokonujcego zakupu konsumenta, zostay zrealizowane przed upywem terminu odstpienia od umowy wiadczenia tyche usug.

5.2 Jeeli nie maj miejsca okolicznoci opisane wartykule 5.1. Regulaminu, dokonujcy zakupu konsument uprawniony jest do odstpienia od umowy wterminie 14dni, bez obowizku podania przyczyny. Termin, oktrym mowa wpierwszym zdaniu niniejszego artykuu, rozpoczyna bieg wdniu zawarcia Umowy. Powiadomienie oodstpieniu od Umowy wterminie podanym wpierwszym zdaniu niniejszego artykuu naley wysa na adres pocztowy CPI Hotels, a.s. lub na adres poczty elektronicznej CPI Hotels, a.s. marketing@cpihotels.com.

5.3 Odstpienie od Umowy zgodnie zartykuem 5.2 Regulaminu powoduje jej uniewanienie od momentu zawarcia.

5.4 Wrazie odstpienia od Umowy zgodnie zartykuem 5.2 Regulaminu uiszczona przez Nabywc cena bonu podarunkowego zostanie zwrcona wterminie 14dni od daty odstpienia od Umowy, wdrodze przelewu bezgotwkowego na rachunek Nabywcy, ktrego numer ma on obowizek poda wpowiadomieniu oodstpieniu od Umowy stanowicym Zacznik nr 1do Regulaminu.


6. Pozostae prawa iobowizki CPI Hotels, a.s. oraz Nabywcy

6.1 Nabywca nabywa prawa do wykorzystania bonu podarunkowego wraz zzapaceniem jego penej ceny.

6.2 Nabywca przyjmuje do wiadomoci, e wszelkie treci tworzce witryn internetow chronione s prawem autorskim, orazzobowizuje si nie podejmowa adnych dziaa, ktre umoliwiyby mu lub osobom trzecim nieuprawnione wykorzystanie lub modyfikacje treci tworzcych witryn internetow.

6.3 Spki CPI Hotels, a.s. nie wi wobec Nabywcy adne kodeksy postpowania wrozumieniu 1826,ust. 1, punkt e) Ustawy Dz.U. 2012 nr 89 Kodeks cywilny.

6.4 Nabywca przyjmuje do wiadomoci, e CPI Hotels, a.s. nie ponosi adnej odpowiedzialnoci za bdy powstae wwyniku ingerencji osb trzecich wwitryn internetow lub wykorzystanie witryny internetowej wsposb niezgodny zjej przeznaczeniem.

6.5 Wszelkie informacje dotyczce przetwarzania danych osobowych podano na stronie internetowejhttps://www.cpihotels.com/cs/gdpr. Przed zawarciem umowy Nabywca wyraa zgod na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie zartykuem 2.5. Regulaminu.


7. Cechy bonw podarunkowych

7.1 Bon podarunkowy oznaczony jest kodem ipodano na nim okres wanoci bonu.

7.2 Bony podarunkowe posiadaj zazwyczaj 12⁠-⁠miesiczny okres wanoci od daty wystawienia.

7.3 Wymiana bonu podarunkowego na rodki pienine, tj. wypacenie jego wartoci wgotwce lub innych podobnych rodkach patniczych (np. kryptowalutach itp.) nie jest moliwe.

7.4 Bon podarunkowy ookrelonej wartoci pieninej naley wykorzysta jednorazowo. Wobec tego, e zwrot pozostaej wartoci bonu podarunkowego wgotwce lub innych rodkach nie jest moliwy, naley zawsze wykorzysta pen warto bonu podarunkowego.

7.5 Przed wykorzystaniem bonu podarunkowego Nabywca zobowizany jest do dokonania rezerwacji danych usug telefonicznie pod podanym na bonie podarunkowym numerem telefonu lub e⁠-⁠mailowo pod podanym adresem e⁠-⁠mail CPI Hotels, a.s. lub wprzypadku braku podania powyszych danych na bonie podarunkowym, pod numerem telefonu lub adresem e⁠-⁠mail zamieszczonymi wwitrynach internetowych poszczeglnych wyszczeglnionych na bonie podarunkowym hoteli.

7.6 Wrazie utraty lub kradziey bonu podarunkowego Nabywca zobowizany jest do powiadomienia otym fakcie pod adresem e⁠-⁠mail podanym wartykule 9.5 Regulaminu. Wprzypadku otrzymania powiadomienia, oktrym mowa wpoprzednim zdaniu, CPI Hotels, a.s. wystawi Nabywcy duplikat bonu podarunkowego, uniewaniajc jednoczenie utracony bon podarunkowy.br>
7.7 Wprzypadku braku wykorzystania bonu podarunkowego wokresie jego wanoci traci on wano ijego wykorzystanie nie jest ju moliwe, natomiast Nabywcy nie przysuguje prawo do adnych wiadcze zastpczych.
7.8 Reklamacje usug zwizanych zzakupionymi bonami podarunkowymi mona skada bezporednio wmiejscu wykorzystania bonu podarunkowego, tj. wposzczeglnych punktach CPI Hotels, a.s.

7.9 Reklamacje dotyczce wygldu bonu podarunkowego, bdnego tekstu lub zamiany bonw podarunkowych naley kierowa do CPI Hotels, a.s. pod adres e⁠-⁠mail marketing@cpihotels.com, podajc numer zamwienia, kod bonu podarunkowego oraz powd reklamacji.


8. Rozwizywanie sporw

8.1 Wprzypadku sporw wynikajcych zUmowy lub zni zwizanych CPI Hotels, a.s. oraz Nabywca zobowizuj si najpierw dy do ich polubownego rozwizania. Wprzypadku braku moliwoci rozwizania sporu zaistniaego pomidzy CPI Hotels, a.s. aNabywc, ktry wynika zUmowy lub jest zni zwizany, na drodze polubownej, zostanie on poddany pod rozstrzygnicie waciwego rzeczowo imiejscowo sdu powszechnego wCzechach.

8.2 Wpozasdowo rozwizywanych sporach konsumenckich waciwy jest Czeski Urzd Inspekcji Handlowej (esk obchodn inspekce) zsiedzib wPraha 2, tpnsk 567/15, kod pocztowy 12000, REGON: 00020 869, adres internetowy:www.coi.cz.

8.3 Wprzypadku sporw pomidzy Nabywc posiadajcym miejsce zamieszkania winnym pastwie czonkowskim Unii Europejskiej aCPI Hotels, a.s., wynikych zzawartej winternecie umowy wiadczenia usug, moliwe jest korzystanie zplatformy internetowego rozstrzygania sporw, dostpnej pod adresem internetowymhttp://ec.europa.eu/consumers/odr.

8.4 Wprzypadku internetowego rozstrzygania sporw jako punkt kontaktowy wrozumieniu Rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) nr 524/2013 zdnia 21 maja 2013 wsprawie internetowego systemu rozstrzygania sporw konsumenckich suy bdzie Europejskie Centrum Konsumenta wCzechach zsiedzib wPraha 2, tpnsk 567/15, kod pocztowy 12000, adres internetowy: www.evropskyspotrebitel.cz, przy czym zadania, oktrych mowa wpowyszym akcie prawnym, wykonuje ono wycznie wwczas, gdy strony sporu nie maj miejsca zwykego pobytu (siedziby) wtym samym pastwie czonkowskim Unii Europejskiej.

9. Postanowienia kocowe

9.1 Wprzypadkach, gdy stosunek zwizany zkorzystaniem zwitryny internetowej lub wynikajcy zUmowy stosunek prawny zawiera element obcy (zagraniczny), CPI Hotels, a.s. oraz Nabywca postanawiaj, e stosunek taki podlega bdzie przepisom prawa czeskiego. Nie narusza to praw Nabywcy bdcego konsumentem, ktre wynikaj zpowszechnie obowizujcych przepisw prawa.

9.2 Wrazie niewanoci lub nieskutecznoci, wchwili obecnej lub wprzyszoci, ktregokolwiek zpostanowie, postanowienie to zostanie zastpione postanowieniem moliwie najlepiej speniajcym intencje niewanego postanowienia.Niewano lub nieskuteczno pojedynczego postanowienia nie uchybia wanoci pozostaych postanowie.

9.3 CPI Hotels, a.s. zastrzega sobie prawo dokonywania zmian wtreci Regulaminu wdowolnym czasie, przy czym zmieniony Regulamin zostanie zamieszczony wwitrynie internetowej. Regulamin traci wwczas wano wraz zwejciem wycie ipocztkiem obowizywania pniejszej wersji Regulaminu.

9.4 Umowa wraz zRegulaminem przechowywana jest wformie elektronicznej przez CPI Hotels, a.s. inie jest udostpniana.

9.5 Dane kontaktowe CPI Hotels, a.s.:
CPI Hotels, a.s.
Vladislavova 1390/17
11000 Praha 1
E⁠-⁠mail: marketing@cpihotels.com

9.6 Regulamin wchodzi wycie izaczyna obowizywa wdniu 04.11.2019r.

Zaczniki:

Zacznik nr 1 Powiadomienie oodstpieniu od umowy kupna